תקנון האתר ומועדון הגלישה פורת קייט

1. ידוע לי כי בספורט הקייט סרפינג קיימים סיכונים שונים היכולים לנבוע מסיבות שונות.

2. אני מצהיר ומאשר כי אני מודע לכל הסיכונים, הריני מקבל את הסיכונים מרצון ובידיעה ברורה של הסיכון ושל הנזק העלול 

3. ידוע לי כי בקבלי את הסיכון אשר קיים בספורט הקייט סרפינג, אני מוותר על כל תביעה שתהיה לי, אם תהיה לי, עקב פציעה 

4. אני יודע ומסכים כי בקבלי את הסיכון הקיים בביצוע ספורט הקייט סרפינג,הרי שאם חס וחלילה אפגע או אפצע או יגרם 

לי,לגופי וא לרכושי נזק, לא תהיה לי כל תביעה נגד מישהו, לרבות כנגד "מועדון גלישה פורת" ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל 

אדם שהוא שהמועדון אחראי לגביו ותהא סיבת הנזק או הפגיעה אשר תהא. כמו כן ידוע לי שחלק ממהדרכה/אימון מתבצעים 

5. אני מודע ומאשר כי ידוע לי, כי אם קבלת הסיכון על עצמי ושחרור מ"מועדון גלישה פורת" וכל עובדיו, כאמור, אפשר לי "מועדון 

לקרות עקב עיסוקי בספורט הקייט סרפינג.

או פגיעה או נזק כלשהו לגופי או לרכושי ותהא סיבת הנזק אשר תהא.

בתחום שמורת טבע ואני מוותר על כל תביעה כנגד גוף זה.

גלישה פורת" את העיסוק בספורט הקייט סרפינג במסגרתו.

6. אני מצהיר על כך שהנני בריא באופן כללי ולא סובל משום בעיה רפואית שראוייה לדיווח.

8. אני יודע ומודע שהמועדון מבוטח בביטוח כלשהו אך בנוסף לזאת אני לוקח על עצמי את האחריות לבטח את עצמי ביטוח 

9. אני מודע לזה שהלימוד/אימון מתבצע בתוך שטח ששייך לרשות הטבע והגנים ואני מוותר על כל תביעה שתהיה לי כנגדם.

אני מודע לכך שאני מזמין קורס או כל דבר דרך האתר אני מאשר את הכתוב במסמך זה

7. אני מצהיר שאני יודע לשחות.

תאונות אישיות כולל צד ג'.

כללים ונהלים בקשר להזמנות וקביעת קורסים דרך האתר:
ידוע לי כי אין מועדון הגלישה פורתקייט מתחייב לתת מענה קורס בהתאם לתאריך שהוזמן או לא הוזמן כהתחייבות.
התאריכים הנקבעים הם לנוחות בלבד ויכולים להשתנות בהתאם לתחזיות מזג האוויר או לו''ז המועדון.

נהלי שימוש באתר:
אני יודע שאין להעתיק או לצלם או להציע תכנים כלשהם מהאתר של פורתקייט www.poratkite.co.il
ללא אישור מוחלט מבעל האתר עמרי פורת.

נהלי הזמנת שובר:
אני מודע לכך שיש להדפיס על ידי את תמונת השובר ואיתה להגיע למועדון הגלישה לצרכי אימות.
יש להדגיש שחייב למלא את מספר ה-ID של ההזמנה על מנת לבצע אימות.